Pa-bc: DEF

D

Dad-Bod
Zie Vaderbuikje

Draagmoeder
1) vrouw die een ongeboren kind draagt voor iemand anders. Bijvoorbeeld door plaatsing van een bevrucht eitje of door inseminatie.
2) moeder die haar kind draagt in een draagdoek, mei tai, ringsling of andere drager.

E

F

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ